Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Grzybek Z Octu
Wto 21 Paź, 2008 19:35
Dzia? Final Fantasy X na Krypcie
Autor Wiadomość
Qpers 
Kupo!Dołączył: 21 Paź 2008
Posty: 54
Wysłany: Wto 21 Paź, 2008 18:50   Dzia? Final Fantasy X na Krypcie

Krypta schodzi na psy... Kiedy? by?o to moje jedyne ?ród?o informacji o Final Fantasy - teraz strach co? w nim przeczyta?.

Zdecydowa?em si? przej?? zaleg?e cz??ci serii posi?kuj?c si? informacjami zawartymi na Krypcie i szybko zauwa?y?em, ?e to z?y

pomys?.

Opis przej?cia FF II to droga przez m?k?. Mnóstwo nie?cis?o?ci i niedopowiedze?, jednak nie o tym chcia?em napisa?. Chcia?bym

przej?? do FF X.

------------------------------------------------------------

Emulacja - mo?liwa, czy nie?

Wst?p http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=0
Cytat:
EMULACJA: Do niedawna nie by?o mo?liwo?ci gry na PC, ze wzgl?du na brak sprawnie dzia?aj?cego emulatora. Prace nad nim

trwaj? i w tej chwili mo?liwe jest jako-takie przej?cie FF10 na emulatorze. Szybko?? dzia?ania, stabilno?? i wymagania

odno?nie konfiguracji kompa pozostawiaj? jednak wiele do ?yczenia i przechodzenie FF10 na PC jest póki co udr?k?, zw?aszcza

je?li PS2 mo?na juz kupi? za ?miesznie ma?e pieni?dze.


FAQ‚ tips & tricks http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=76
Cytat:
1. Czy mo?na zagra? w FF10 na PC / Czy jest ju? emulator PS2?

W tej chwili NIE MO?NA zagra? w FF10 na PC. Gra zosta?a wydana jedynie na konsol? PlayStation2.

Prace nad stworzeniem w pe?ni funkcjonalnego emulatora PS2 ci?gle trwaj? i pojawi?y si? ju? pierwsze obiecuj?ce wyniki.

Tworzenie tych programów ci?gle jest jeszcze dalekie od uko?czenia, nale?y tak?e mie? na uwadze, ?e obecne komputery s?

ci?gle za s?abe, aby obs?u?y? proces emulacji. Je?li co? si? w tej kwestii zmieni, zostaniecie o tym poinformowani. Na razie

temat uwa?amy za zamkni?ty i prosimy o zachowanie spokoju.


Mo?na ju? przej?? ca?e FF X na PC korzystaj?c z emulatora.

------------------------------------------------------------

Dark Yojimbo - ile HP?

Dark Yojimbo http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=74
Cytat:
HP 800 000


Dark Yojimbo ma 1 600 000 HP.

------------------------------------------------------------

Wings to Discover

FAQ‚ tips & tricks http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=76
Cytat:
W tym zestawie najbardziej k?opotliw? do zdobycia cech? jest Triple AP. Wings To Discovery, potrzebne do wprawienia

jej w bro?, s? trudnodost?pnym delikatesem. ?eby u?atwi? sobie spraw? najlepiej wywalczy? t? cech? w broniach zostawianych

przez One Eye z Monster Areny.


Maksowanie Charakterystyk http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=79
Cytat:
W tym zestawie najbardziej k?opotliw? do zdobycia cech? jest Triple AP. Wings To Discovery, potrzebne do wprawienia

jej w bro?, s? trudnodost?pnym delikatesem. ?eby u?atwi? sobie spraw? najlepiej wywalczy? t? cech? w broniach zostawianych

przez One Eye z Monster Areny. Pozosta?e modyfikacje (Triple Overdrive, Overdirive -> AP) s? ju? ?atwiejsze do

uzyskania.


Przedmioty http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=58
Cytat:
Wings To Discovery po ?mierci zostawia Shinryu (Monster Arena), za overkill'a x2
bribe 540 000 gil Malboro za 4 sztuki


------------------------------------------------------------

Lulu - Onion Knight http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=22
Cytat:
Udaj si? do agencji Rina i stamt?d id? na pó?noc - obszar w którym b?yskawice atakuj? najcz??ciej znajduje si? lekko

na po?udniowy zachód od pierwszej iglicy.


Powinni?my si? uda? na po?udnie od agencji - na pó?noc pioruny ju? "nie atakuj?".

------------------------------------------------------------

Niewidzialny dzia? Questy?

Opis Przej?cia http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=37
Cytat:
W dziale FF10 wyj?tkowo nie ma osobnego dzia?u z Questami, poniewa? wszystkie dodatkowe zadania wi??? si? ze zdobyciem

Celestial Weapons i w?a?nie w dziale po?wi?conym temu zagadnieniu znajdziecie opis wszystkich dodatkowych atrakcji.


Opis Przej?cia - Mount Gagazet - Sin http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=41
Cytat:
Witaj na statku, który od teraz b?dzie do twojej dyspozycji - je?li chcesz polecie? w dowolne miejsce na ?wiecie to

zg?o? si? do Cida. Pojawi si? lista mo?liwo?ci. Mo?esz te? odnajdywa? nowe miejsca. Szczegó?y opisz? w dziale Questy. Ka?da

Save Sphera zostanie wyposa?ona w opcj? powrotu na statek.


Nie ma dzia?u Questy.

------------------------------------------------------------

Cloister of Trials: Macalania http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=40
Cytat:
Zaraz na pocz?tku przej?cia jest prze??cznik resetuj?cy postument. Wci?nij go i za chwil? obok ciebie pojawi si? piedesta?. Zepchnij go w dó? - b?yskaj?cy glif w pod?odze ode?le go na wysoki sopel.


Nale?y najpierw umie?ci? Glyph w miejscu na prawo od piedesta?u, by pojawi? si? sopel, który ten piedesta? zatrzyma.

------------------------------------------------------------

Ma?a Dygresja w sprawie opisu przej?cia FF II http://k-ff.com/Final2/index.php?n=8
Cytat:
Nie gniewajcie si? za moje niedba?e wykonanie tego opisu, ale jest to jedynie wersja robocza. Obiecuj? ?e poprawi?

cho?by opis przedmiotów w ró?nych miejscach gry, oraz ich dok?adne po?o?enie.


Mam nadziej?, ?e autor kiedy? dotrzyma s?owa, bo opis wymaga jeszcze sporo pracy.

------------------------------------------------------------

I jakby inaczej: dzia? FF XII - zwyczajna mizeria - konkurencja dysponuje w tym przypadku zdecydowanie lepszymi opisami.

------------------------------------------------------------

Wiem, ?e post jest bardzo krytyczny i czepia si? szczegó?ów, jednak zale?y mi na tym, by Krypta wróci?a do dawnej klasy.

Pami?tam, jak zadowolony by?em z dzia?ów o FF IV, V, VI, VII, VIII, IX! S? wprost rewelacyjne i mam nadziej?, b?d? kiedy?

równie zadowolony z reszty.

Pozdrawiam wszystkich fanów serii Final Fantasy i z niecierpliwo?ci? czekam na poprawki!
 
 
Grzybek Z Octu 
Moderator
W?saty PanWiek: 35
Dołączył: 04 Sie 2006
Posty: 581
Skąd: Z nasienia
Wysłany: Wto 21 Paź, 2008 19:31   

Pomijaj?c fakt, ?e temat zdecydowanie bardziej nadaje sie do dzia?u "O Krypcie i naszym Forum", uwa?am, ?e Twój post jest potrzebny, trafny i nie wynika z leniwego narzekania czy te? ze zwyk?ej z?o?liwo?ci. Ja to doceniam, nie wiem czy inni si? ze mn? zgodz?.

Móg?bym oczywi?cie napisa?: czemu sam nic nie napiszesz, skoro? taki m?dry, ale prawd? mówi?c - poprzez znalezienie tylu nie?cis?o?ci i pomini??, ju? zrobi?e? kawa? dobrej roboty.

Co do dzia?u FF XII, niestety to stara sprawa, która najprawdopodobniej, z ró?nych wzgl?dów nie drgnie w najbli?szej przesz?o?ci.

Tak czy inaczej, mam nadziej?, ?e ta "dawna klasa krypty" jak piszesz, kiedy? powróci ;) .
_________________
Frankly my dear...I don't give a damn (because you haven't brushed your pubic hair for months) !
 
 
 
Sephiria 
Administrator
Divinity of wordsWiek: 38
Dołączyła: 13 Wrz 2003
Posty: 2579
Skąd: Pozna?
Wysłany: Sro 22 Paź, 2008 15:13   

Co prawda pracowa?am do niedawna nad kolejnymi ulepszeniami do FF VII, ale w najbli?szym czasie nie ma co liczy? na to, ?e si?d? do pisania - w tym roku zaczynam pisa? prac? dyplomow? i mój wk?ad w Krypt? raczej na pewno spadnie.

Dzia? FFX to w du?ej mierze dzia?ka Krakersa, z uzupe?nieniami Go Go Yubari, tak?e na pewno krytyczne uwagi zostan? im zg?oszone w celu podj?cia przeciwdzia?a?.
_________________
I’ve seen that frustration
Been crossed and lost and told no
And I’ve come back / unshaken
Let down and lived and let go.
 
 
Qpers 
Kupo!Dołączył: 21 Paź 2008
Posty: 54
Wysłany: Sro 22 Paź, 2008 18:00   

Akurat dzia? FF VII moim zdaniem nale?y do najlepszych! Z niecierpliwo?ci? czekam na poprawki.
 
 
Go Go Yubari 
Ifrit
The Debil SlayerWiek: 36
Dołączyła: 20 Gru 2004
Posty: 4662
Skąd: Gotham
Wysłany: Sro 22 Paź, 2008 18:13   

Dlaczego do mnie? Ja tam ma?o robi?am. Popracuje nad FFXI, ale wiele nie obiecuj?. Jest masa ?wietnych poradników na ten temat.
_________________
"Getting killed made me feel alive for the very first time"
 
 
Krakers 
AdministratorWiek: 38
Dołączył: 13 Wrz 2003
Posty: 187
Wysłany: Czw 23 Paź, 2008 12:20   

Hmm, lista uwag do FFX jest do?? du?a, postaram si? to zweryfikowa? jescze w tym miesi?cu. B??dy nie s? jakie? ra?ace, jest par? nie?cis?o?ci. Z tego co na pierwszy rzut oka widz? to chyba z piorunami nie masz racji. Podana lokacja jest "raczej" prawid?owa.

Co do opisu FF2 - to jest materia? nades?any przez jednego z naszych czytelników.


Wszystko rozbija si? o czas, któego nie mamy, gdy? ja i Sephira, czyli osoby odpowiedzialne za stwrorzenie Krytpy 99%, pracujemy. Oprócz pracy, mamy jeszcze w?asne ?ycie i obowi?zki, chcemy te? odpocz?? i si? zregenerowa?.

Chyba faktem stanie si? to, ?e Krypta b?dzie sta?a tylko po to, ?eby nasza praca by?a dost?pna dla kolejnych pokole? graczy. Niestety, w dzisiejszych czasach w Polsce ma?o kto tak dok?adnie podchodzi do tematu jak to robili?my przez lata, dlatego ci??ko znale?? nast?pców albo chocia? uzupe?ni? sk?ad o osob?, która ma takie samo zaci?cie jak my.
 
 
Go Go Yubari 
Ifrit
The Debil SlayerWiek: 36
Dołączyła: 20 Gru 2004
Posty: 4662
Skąd: Gotham
Wysłany: Czw 23 Paź, 2008 15:43   

Krakers napisał/a:
Oprócz pracy, mamy jeszcze w?asne ?ycie i obowi?zki, chcemy te? odpocz?? i si? zregenerowa?.

Jak 75% aktywnych userów... lub wi?cej. Problem w tym, ze to Wy (czy wam to si? podoba, czy nie) jeste?cie odpowiedzialni za stron?. Mo?ecie j? udoskonala?, lub zostanie taka, jak teraz i padnie, bo konkurencja zawsze si? znajdzie.
Moge pisa?, spoko, ale odechciewa mi si?, gdy pomy?l?, i? Sephii nie b?dzie w stanie tego sprawdzi? przez pó? roku, a Ty Krak, pojawisz si? za rok, ?eby to wrzuci?. Ok, wiem, ?e?cie zapracowani, ale to wasze dziecko. Umrze, je?li si? nim nie zajmiecie.
_________________
"Getting killed made me feel alive for the very first time"
 
 
Qpers 
Kupo!Dołączył: 21 Paź 2008
Posty: 54
Wysłany: Czw 23 Paź, 2008 17:08   

Co do lokacji z piorunami - po transporcie z Airship'a na Thunder Plains wyl?dujemy w?a?nie w agencji i stamt?d droga na po?udnie prowadzi do opisywanego miejsca. Przypada?by si? wzmianka o nie otwieraniu skrzyni, bo jest zwi?zana z zadaniem. Ale skoro praca wre, to jeszcze kilka DROBNYCH i nieznacznych uwag:

------------------------------------------------------------------------------------------

Atrybuty Aeon'ów http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=2
Mo?na by doda? wzmiank? o kosztach ulepszania naszych Aeon'ów: 1/2 aktualnej warto?ci danej cechy to koszt w Sphere'ach. W przypadku many jest to 1/4, a HP nie wiem sam...

------------------------------------------------------------------------------------------

Anima http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=8
Cytat:
Teraz mo?esz wej?? do ?wi?tyni (z tego co pami?tam wej?cie jest pod wod?).

Tak - wej?cie na pewno jest po wod?.

Cytat:
Najcz??ciej pomijanym skarbem jest ten ze ?wi?tyni w Zanarkand. Wró? i w mig zrozumiesz co trzeba by?o zrobi? by go odnale??. Gdy ju? aktywujesz wszystkie pos?gi to otrzymasz nagrod?: Anim?!

Prosi?bym o jak?? wzmiank? podczas opisu Cloister of Trials - Zanarkand o konieczno?ci powrotu w to miejsce, by zdoby? skarb zwi?zany z Destruction Sphere.

------------------------------------------------------------------------------------------

Al Bhed http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=11
Cytat:
Pewnie my?lisz, ?e to ju? koniec, ale rozczaruj? Ci?.....jest jeszcze jedna niespodzianka :) Teraz. gdy masz ju? wszystkie s?owniki, udaj si? do Rina, a ten pochwali ci? i da 99 Underdogs Secret!!!

I znów zwyk?a pro?ba o dodanie miejsca, w którym mo?emy go spotka? - Airship. Ja kompletnie o tym zapomnia?em i szuka?em go w agencjach...

------------------------------------------------------------------------------------------

Wy?cig na Chocobo http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=19
Cytat:
Met? wy?cigu jest centrum "areny" do którego zbiegaj? si? drogi. Mo?esz po drodze otwiera? skrzynie, omija? tyczki, wygrywa? inne nagrody, ale o tym opowiem w dziale Opisy Przej?cia - questy.

Dzia?u Questy co prawda nie ma, ale nagrod? za otworzenie wszystkich trzech skrzynek podczas wy?cigu jest 30 Wings to Discover(y). Warto by to doda? równie? do dzia?u FAQ i sposobów na Triple AP.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dark Yojimbo http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=74
Poza nieszcz?snym HP, które z pewno?ci? wynosi 1 600 000, mo?na by poda? nieco ?atwiejszy sposób na pokonanie tego nieszcz??nika. Zamiast traci? czas na Auto-Life mo?na u?y? Mix Rikku Hyper Mighty G. Zreszt? wystarczy nam tylko Hastega/Use: Chocobo Wing i przywo?anie Aeona przed KA?D? kolejk? Yojimbo. Z pewno?ci? nam ich nie zabraknie i nie stracimy w ten sposób ani jednego punktu ?ycia.

------------------------------------------------------------------------------------------

PAL, a NTSC http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=59
Cytat:
Czym ró?ni si? Sphere Grid w wersji PAL od NTSC?

Wariant PAL ma ten plus, ?e istniej? w nim dwa rodzaje siatki: dla pocz?tkuj?cych oraz dla ekspertów. Dzi?ki temu, mo?esz zdecydowa? jak? ?cie?k? rozwoju postaci chcesz pod??a?. Wersja NTSC posiada tylko jedn? sie? (zwan? Original), która jest niemal identyczna z t?, dla pocz?tkuj?cych w wersji PAL. Oprócz tego, grid NTSC nie zawiera takich umiej?tono?ci, jak: Full Break, Nab Gil, Pilfer Gil, Quick Pockets, Extract (Mana, Power, Speed, Ability).

Poza literówk? w s?owie "umiej?tno?ci" prosi?bym o dodanie wskazówki o rozró?nieniu wersji na samym pocz?tku. Straci?em sporo czasu, zanim dowiedzia?em si?, ?e dysponuj? wersj? NTSC... Wystarczy doda?, ?e przy wybraniu opcji Nowej Gry powinni?my zobaczy? pytanie o rodzaj siatki - Sphere Grid.

------------------------------------------------------------------------------------------

She's cute, ya? http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=38
Cytat:
Gdy odzyskasz kontrol? udaj si? za reszt? na zewn?trz ?wi?tyni. Tam podejd? do miejsca w którym zebrali si? mieszka?cy Besaid. Zobaczy co potrafi Yuna. Wakka zapyta ci? o Yun? - odpowiedz co chcesz.

SPOILER
Kod:
Odpowied? na to pytanie ma znaczenie. Co prawda marginalne, jednak ma. Je?li odpowiemy twierdz?co, zwi?kszy to nasz? "kompatybilno??" z Yun?. Co?, jak randka w FF VIII. Wp?ywa to równie? na to, z kim przejedziemy si? skuterem ?nie?nym, jak równie? na to, kto poda nam pi?k? w ostatnim Overdrive Tidusa. To samo dotyczy pytania Lulu, gdy zabrania ci zakochiwa? si? w Yunie. Rzecz jasna wp?yw ma na to ca?y ogrom konwersacji w grze.

KONIEC SPOILERA

------------------------------------------------------------------------------------------

Via Purifico http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=40
Kompletnie brakuje tutaj informacji o konieczno?ci uruchomienia Glyphów na pod?odze poprzez wci?ni?cie tego na ?cianie, a nast?pnie pokonanie ?rodkowej bramy "pieszo". Nale?y na koniec dotkn?? Glyphu na po?udniu i dopiero wtedy ma si? mo?liwo?? zebrania skarbu ukrytego za pó?nocno-zachodni? bram? - korzystaj?c rzecz jasna z Glyphu na pod?odze w momencie, gdy pokazuje kierunek na zachód.

------------------------------------------------------------------------------------------

Opis przej?cia - Calm Lands http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=40
Cytat:
Nie jest top trudne - wymaga jedynie refleksu.

Literówka - tak przy okazji.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dona's Pilgrimage
Gdy znajdziemy si? na Airshipie, znajdziemy w nim Don?, która zmartwiona zapyta nas, co s?dzimy o jej pomy?le o przerwaniu pielgrzymki. Je?li si? z ni? zgodzimy i namówimy j?, by przesta?a, mo?emy j? pó?niej spotka? w Djose Temple i pozna? jej dalsze losy:
SPOILER
Kod:
http://pl.youtube.com/watch?v=y1GuZHlfQwM&feature=related

KONIEC SPOILERA

------------------------------------------------------------------------------------------

Szybkie zdobywanie AP http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=76
Cytat:
Teraz zosta?o tylko atakowa? Don Tonberry'ego koz?em ofiarnym i wskrzesza? go za pomoc? pozosta?ych postaci. Po takiej walce mo?na wyci?gn?? kilkana?cie tysi?cy do?wiadczenia (czesto 99lvl) i jest to najlepszy sposób na szybkie AP.

Stosuj?c si? do tych porad, a jednocze?nie rezygnuj?c z Triple AP, lub Triple Overdrive kompletnie, b?d? zast?puj?c je wersjami Double uzyskuj? nieca?e dwa miliony punktów do?wiadczenia na posta? - dziwi mnie informacja o kilkunastu tysi?cach... Poza tym zalecam u?ywanie czaru Auto-Life (i Haste, je?li nie ma zbroi z Auto-Haste) na postaci atakuj?cej, b?d? wyposa?enie kogo? w Auto-Phoenix.

Na marginesie: literówka w s?owie "cz?sto".


------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe zadania wi??? si? tylko z Celestial Weapons? http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=37
Cytat:
W dziale FF10 wyj?tkowo nie ma osobnego dzia?u z Questami, poniewa? wszystkie dodatkowe zadania wi??? si? ze zdobyciem Celestial Weapons i w?a?nie w dziale po?wi?conym temu zagadnieniu znajdziecie opis wszystkich dodatkowych atrakcji.

Chyba nie musz? nikogo przekonywa?, ?e to mija si? z prawd??

------------------------------------------------------------------------------------------

Oczywi?cie s? to wszystko szczegó?y, jednak to one decyduj? o doskona?o?ci! Gdyby to wszystko poprawi?, dzia? FF-X uzna?bym za ?wietny. Reszta w tym dziale jest na prawd? bez zarzutu. Ma?o si? zmieni?o przez te wszystkie lata na stronie...

[ Dodano: Sob 10 Sty, 2009 18:21 ]
Widz?, ?e "wasz" Dark Yojimbo nadal ma 800 000 HP ;) Zajrza?em tutaj, by doda? kilka pomy?ek ale widz?, ?e mija si? to z celem.
 
 
shdw
[Usunięty]

Wysłany: Czw 05 Lut, 2009 20:35   

1 potwierdzenie informacji oraz 1 b??d w opisie przej?cia:
http://k-ff.com/Finalf10/index.php?n=40

Cytat:
Dalsza droga prowadzi prosto do ?wi?tyni. Pojedziesz sobie tam w towarzystwie... tutaj ciekawostka/niespodzianka - mo?esz pojecha? albo z Lulu albo z Rikku - zale?y to najprawdopodobniej od przeprowadzonych wcze?niej rozmów. To takie mi?e nawi?zanie do s?ynnej randki w Gold Saucer. Co ciekawsze, nigdzie nie natkn??em si? na informacje, ?e mo?liwa jest tutaj inna posta? ni? Lulu. Ale FF10 przechodzi? równie? mój brat, a u niego na skuterze obok Tidusa zasiad?a Rikku - mo?na si? tu nieco wi?cej o niej dowiedzie?.


Potwierdzam, i? da si? jecha? z Rikku.

Cytat:
W ten sposób przej?cie jest gotowe - nie korzystaj jeszcze z niego, gdy? przegapisz tutejsz? premi? dla wytrwa?ych.

Zaraz na pocz?tku przej?cia jest prze??cznik resetuj?cy postument. Wci?nij go i za chwil? obok ciebie pojawi si? piedesta?. Zepchnij go w dó? - b?yskaj?cy glif w pod?odze ode?le go na wysoki sopel. W ten sposób przechwycisz Desctruction Sphere. Znajduje si? ona w postumencie a nale?y j? w?o?y? na najni?szym pi?trze zaraz po lewej stronie od wej?cia - nagroda to Luck Sphere. Aby przej?? dalej musisz znowu skompletowa? przej?cie.


Je?eli przed zepchni?ciem w dó? piedesta?u nie we?miemy do r?ki Macalania Sphere, Destruction Sphere zostanie na niego na?o?one i nie b?dzie mo?na ponownie utworzy? przej?cia, sprawdza?em 3 razy i za ka?dym razem kiedy nie zabierzemy Macalania Sphere b?dzie nam brakowa?o jednego elementu "mostu".

Do tego literówka w Destruction.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 14